Terug

AFM legt een boete op aan Dealer Totaal Concept voor niet passend advies bij consumptief krediet en betalingsbeschermers

Maatregel

Uitspraak CBb: de boete/lod blijft in stand

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 22 april 2011 een bestuurlijke boete van € 50.000,- aan Dealer Totaal Concept B.V. (DTC) opgelegd voor niet-passend advies bij het aangaan van overeenkomsten van consumptief krediet en betalingsbeschermers. DTC is een financiële dienstverlener die bemiddelt in consumptieve kredieten en betalingsbeschermers. Een betalingsbeschermer verzekert de consument tegen terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden.

           
Stand van zaken juridische procedure
Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
22-04-2011 30-05-2011 05-10-2011 (1) 15-11-2011 10-01-2013 (2) 14-02-2013 20-02-2015 (3)

(1)    De AFM heeft het bezwaar tegen de boete ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering.
(2)    De rechtbank Rotterdam heeft het beroep ongegrond verklaard.
(3)    Het CBb heeft het hoger beroep van DTC gegrond verklaard, voor zover het de hoogte van de boete betreft. Het CBb heeft de boete gematigd tot €45.000 wegens een enigszins verminderde verwijtbaarheid. Het CBb heeft de boete verder gematigd tot €42.750,- wegens het overschrijden van de redelijke termijn en voor het overige ongegrond verklaard.

De AFM heeft een overtreding geconstateerd in alle 20 onderzochte dossiers van DTC uit de periode 25 september 2009 tot en met 1 februari 2010. In 13 van de 20 dossiers adviseerde DTC naast een consumptief krediet ook een betalingsbeschermer. DTC heeft bij het adviseren van consumptief krediet en betalingsbeschermers niet in alle gevallen voldoende informatie ingewonnen met betrekking tot de doelstelling(en), risicobereidheid, kennis en ervaring en/of financiële positie van consumenten. De AFM heeft geconstateerd dat op basis van de informatie in de dossiers niet kan worden vastgesteld dat het aangaan van betalingsbeschermers in het belang van de consument is geweest. Doordat DTC onvoldoende informatie heeft ingewonnen bij de consument heeft zij haar advies niet mede op deze informatie kunnen baseren. Daarnaast heeft de AFM geconstateerd dat DTC haar advies niet in alle gevallen heeft gebaseerd op de wel ingewonnen informatie bij cliënten.

Naar het oordeel van de AFM heeft DTC hiermee in strijd gehandeld met artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Wft verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Zij moeten daarom informatie over de consument inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies.

Op 1 augustus 2009 zijn de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving (de nieuwe boetewet) en het Besluit bestuurlijke boetes financiële wetgeving (Besluit bestuurlijke boetes) in werking getreden. Omdat de overtreding heeft plaatsgevonden na 1 augustus 2009 is de nieuwe boetewet en het Besluit bestuurlijke boetes van toepassing. Het basisbedrag voor overtreding van artikel 4:23, eerste lid, Wft bedraagt € 500.000. Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de AFM in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van DTC.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).    

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel