Terug

Convenant AFM-DNB

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Vandaag (10 juni 2011) is in de Staatscourant, 2011, 10191, het Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank NV (DNB) inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van toezicht, regelgeving en beleid, (inter)nationaal overleg en andere taken met een gemeenschappelijk belang met betrekking tot de uitvoering van de Wta, Wft, Pw, Wvb en Verordening Ratingbureaus (Convenant) gepubliceerd.

Wat is er gewijzigd?
In het Convenant is een aantal nieuwe bepalingen opgenomen over het uitwisselen van informatie in het kader van ratingbureaus. Verder wordt in een aantal bestaande bepalingen verwezen naar ratingbureaus. Daarnaast zijn twee artikelen opgenomen over het uitwisselen van informatie in het kader van voorgenomen externe communicatie en internationale beleidsmatige en regelgevende activiteiten.

Verder is artikel 1.1.3. uit het Convenant AFM-DNB d.d. 2 juli 2007 verwijderd wat betekent dat beide toezichthouders zonder voorafgaande kennisgeving aan de onderneming die de gegevens heeft verstrekt, de verkregen informatie (al dan niet verstrekt op grond van een wettelijke plicht) met elkaar kunnen delen. Beide toezichthouders zijn van mening dat de werking van het  ‘twin peaks’ model inmiddels genoegzaam bekend is en dat de wettelijke bescherming van de vertrouwelijkheid van informatie met de introductie van de Wet op het financieel toezicht (Wft) voldoende gewaarborgd is. Het delen van informatie tussen DNB en AFM is op grond van de Wft, de Pensioenwet en de Wet toezicht accountantsorganisaties immers gebonden aan een aantal wettelijke beperkingen*. Hiermee wordt aangesloten bij de maatschappelijke wens en verwachting dat beide toezichthouders geen onnodige belemmeringen ondervinden bij de uitwisseling van relevante informatie.

Nieuwe bepalingen
Op hoofdlijnen houden de nieuwe bepalingen het volgende in: 

  • Het nieuwe artikel 1.2.2 heeft betrekking op de informatieverstrekking van de AFM aan DNB in het kader van een registratieaanvraag van een ratingbureau.
  • Het nieuwe artikel 1.3.2 hebben betrekking op informatieverstrekking van de AFM aan DNB in verband met te nemen handhavingsmaatregelen tegen ratingbureaus. 
  • De nieuwe artikelen 2.3.1 en 2.4.1. hebben betrekking op het uitwisselen van informatie in het kader van voorgenomen externe communicatie en internationale beleidsmatige en regelgevende activiteiten.

Inwerkingtreding
Het Convenant is op 31 mei door de AFM en DNB ondertekend en zal op 11 juni a.s. in werking treden met terugwerkende kracht tot en met 7 juni 2011.

Waar kunt u het Convenant vinden?
U kunt het convenant, zoals hij is verschenen in de Staatscourant, downloaden via de link aan de rechterkant van deze pagina.

* Artikel 1:90 eerste lid van de Wet op het financiële toezicht, artikel 205 van de Pensioenwet en de geheimhoudingsbepalingen van de Algemene wet bestuursrecht die onverkort van toepassing zijn voor het uitwisselen van gegevens op basis van de Wet toezicht accountantsorganisaties. 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel