Terug

AFM: aandacht voor risicoanalyse bij beheerst beloningsbeleid financiële ondernemingen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Sinds 1 januari 2011 is het Besluit Beheerst Beloningsbeleid in werking getreden. De AFM ziet er vanaf dat moment op toe dat van beloningbeleid geen prikkels uitgaan die kunnen leiden tot onzorgvuldige behandeling van klanten. De Nederlandsche Bank (DNB) richt zich op de risico’s van het beloningsbeleid die de soliditeit van de onderneming kunnen aantasten. Bij de uitoefening van het toezicht blijven de AFM en DNB zoveel mogelijk samenwerken.

In het toezicht op een beheerst beloningsbeleid zal de AFM in de eerste helft van 2011 aandacht besteden aan de risicoanalyse die ondernemingen moeten uitvoeren. In de tweede helft zal de AFM ook nauwer letten op de werking en uitvoering van het beloningsbeleid. Voor de financiële ondernemingen die hiermee te maken krijgen, publiceert de AFM vandaag een overzicht van belangrijke vragen en antwoorden bij de risicoanalyse. Een link naar dit document vindt u rechts op deze pagina

Wat heeft de AFM in 2010 gedaan in het kader van beloningsbeleid?
De AFM heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met instellingen over hun beloningsbeleid. Deze instellingen waren over het algemeen op de hoogte van de nieuwe regels. Wel valt op dat instellingen nog niet zijn begonnen met de concrete voorbereidingen en de implementatie van een beloningsbeleid dat aan de verwachtingen van de AFM voldoet. De AFM zal hier in 2011 op gaan toezien.

Wat gaat de AFM in 2011 doen?
In 2011 zal de AFM specifiek aandacht besteden aan de risico-analyse die aan de basis ligt van een beheerst beloningsbeleid. Ook zal de AFM zich richten op een aantal duidelijk ongewenste beloningspraktijken.
De risicoanalyse heeft als doel om inzicht te geven in de elementen van het beloningsbeleid die kunnen leiden tot onzorgvuldige klantbehandeling, hoe hoog het risico hiertoe is, welke impact het risico heeft op het gedrag van medewerkers en hoe het risico verholpen of geneutraliseerd wordt. De risico’s kunnen zich bevinden in verschillende dimensies. Zowel personen, functies, processen, procedures als organisatieonderdelen kunnen een verhoogd risico met zich meebrengen. Vragen die de organisatie zich moet stellen zijn bijvoorbeeld: Welke risico’s gaan uit van de criteria op basis waarvan de beloningen worden toegekend? In welke bedrijfsprocessen kunnen deze risico’s zich voordoen? Welke risico’s brengt de beoordelingsmethodiek met zich mee?

Voor grote ondernemingen is een forsere inspanning nodig dan voor kleinere, omdat de nieuwe eisen proportioneel worden toegepast. Wel zullen alle ondernemingen met de nieuwe regels aan de slag moeten gaan.

De AFM zal zich in 2011 ook richten op beloningspraktijken die een negatieve impact hebben op zorgvuldige klantbehandeling. De AFM zal niet alleen kijken naar variabele beloning. Ook een vaste geldelijke of niet-geldelijke vergoeding kan zorgvuldige klantbehandeling in de weg staan. Voorbeelden die in het oog springen zijn planningsafspraken voor een adviseur die voornamelijk bestaan uit omzettargets waarbij onvoldoende aandacht is voor kwaliteitsaspecten. Een ander voorbeeld van een ongewenste praktijk is het toekennen van een bonus terwijl de medewerker een onvoldoende beoordeling heeft gekregen op het zorgvuldig behandelen van klanten.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel