Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Holland Financials B.V. voor niet-passend advies bij kredietbeschermingsverzekeringen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 1 maart 2011: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt bekend dat zij op 14 september 2010 een bestuurlijke boete van €6.000 heeft opgelegd aan Holland Financials B.V. (Holland Financials) voor niet-passend advies bij het aangaan van kredietbeschermers. Holland Financials heeft kredietbeschermingsverzekeringen tegen koopsom geadviseerd waarbij zij niet voldoende informatie heeft ingewonnen. Daarom is het niet duidelijk of het aangaan van de betreffende verzekeringen tegen koopsom in het belang van de consument is geweest.

De AFM heeft (in het kader van de boeteoplegging) zes dossiers van Holland Financials onderzocht. De onderzochte dossiers hebben betrekking op cliënten voor wie tussen 1 januari 2009 en 1 augustus 2009 door Holland Financials is bemiddeld in kredietbeschermingsverzekeringen op basis van een koopsom, waarbij de koopsom is meegefinancierd in het consumptief krediet. In alle zes dossiers is een kredietbeschermingsverzekering tegen koopsom geadviseerd. Kredietbeschermingsverzekeringen verzekeren de consument tegen inkomensterugval in geval van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden.

De boete is opgelegd omdat Holland Financials in alle zes dossiers onvoldoende informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, doelstellingen, en kennis en ervaring, en in vijf dossiers ten aanzien van de risicobereidheid van haar cliënten met het oog op het aangaan van een kredietbeschermingsverzekering. Holland Financials heeft haar advies daarom niet op deze informatie kunnen baseren. De AFM heeft tevens geconstateerd dat Holland Financials haar advies ten aanzien van kredietbeschermingsverzekeringen in de zes onderzochte dossiers niet (mede) op de wel ingewonnen informatie heeft gebaseerd.

Naar het oordeel van de AFM heeft Holland Financials hiermee in strijd gehandeld met artikel 4:23, eerste lid, onder a en b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Wft verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Zij moeten daarom informatie over de cliënt inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies.

De boete voor de overtreding door Holland Financials is opgelegd op basis van het Besluit boetes Wft. Dit besluit is van toepassing op overtredingen die hebben plaatsgevonden of zijn aangevangen voor 1 augustus 2009. De boetehoogte voor de overtreding door Holland Financials is in het Besluit boetes Wft gefixeerd op € 6.000.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel