Terug

Verplichte vermelding van vrijstelling van AFM-toezicht, vergunningplicht en prospectusplicht

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Instellingen die een beroep doen op een vrijstelling van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en van vergunningplicht of prospectusplicht, moeten hier verplicht melding van maken aan beleggers. Deze vrijstellingsvermelding moet vanaf 1 juli 2010 volgens een vast voorschrift en vorm toegepast worden. De AFM heeft een regeling met een aantal zinnen en symbolen ontwikkeld, die vanaf vandaag ter consultatie aan marktpartijen wordt voorgelegd. De zinnen en symbolen worden ook getest in een consumentenonderzoek. In april zal de definitieve regeling inclusief waarschuwingszin en symbool worden gepubliceerd.

Aanbieders van beleggingsobjecten of deelnemingen in beleggingsinstellingen zijn al langer verplicht om een (potentiële) belegger te informeren als hun aanbieding buiten het toezicht van de AFM valt. Op dit moment gelden nog geen vormvoorschriften voor deze vermelding. Vanaf 1 juli komt er een uniforme melding voor alle vrijgestelde activiteiten. Deze verplichting geldt onder andere voor aanbiedingen van effecten en beleggingsobjecten boven 50.000 euro.

In de bijbehorende Nadere Regeling staat hoe de waarschuwingszin gebruikt moet worden en waar deze moet komen te staan, bijvoorbeeld in reclame-uitingen en in ander informatiemateriaal. De vermelding moet de (potentiële) belegger bewuster maken van het feit dat er geen toezicht van de AFM op een bepaalde activiteit is en dat er geen door de AFM vooraf getoetste prospectus is of dat er geen vergunning van de AFM nodig is voor het aanbieden van dit product. Hierdoor weet deze dat hij rekening moet houden met andere risico’s dan wanneer er wel toezicht van de AFM is. Overigens heeft de AFM bij de vrijgestelde activiteiten wel de bevoegdheid op te treden tegen oneerlijke en agressieve handelspraktijken op grond van de Wet Handhaving Consumentenbescherming.

Er is een aantal zinnen en symbolen ontworpen, zowel voor het ontbreken van vergunningplicht als van prospectusplicht. In consumententests wordt op dit moment de begrijpelijkheid, herkenbaarheid en waarschuwende werking van de vrijstellingsvermelding getest. Betrokkenen vanuit de markt worden in de consultatie gevraagd om vóór 5 maart input te leveren op met name de praktische toepasbaarheid en werkbaarheid van de vrijstellingsvermelding en de wijze waarop deze in reclame-uitingen en informatiedocumenten opgenomen dient te worden. De definitieve zinnen met het bijbehorende symbool en de definitieve nadere regeling zullen in april beschikbaar worden gesteld op de site van de AFM, net als nu bij de kredietwaarschuwingszin het geval is.

Om de inter-professionele markt zo min mogelijk te belasten, ligt een voorstel voor een Nota van Wijziging ter behandeling in de Tweede Kamer. Hierin wordt voorgesteld om de activiteiten die zich uitsluitend richten op de gekwalificeerde belegger uit te sluiten van de verplichting om de door de AFM voorgeschreven vermelding op te nemen.

 

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel