Terug

Feitelijke achtergrondinformatie ELQ

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Deze informatie is op 1 december 2008 ter beschikking gesteld aan het televisieprogramma Zembla dat op 7 december aandacht besteedde aan ELQ Hypotheken

ELQ
ELQ was gespecialiseerd in de BKR-markt (voor mensen die geregistreerd zijn bij het Bureau Kredietregistratie) waardoor zij strengere voorwaarden hanteerde. ELQ leverde minder dan een half procent van het aantal uitstaande hypotheken in Nederland. ELQ is sinds mei 2008 praktisch gestopt met de verkoop.

AFM
De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. We houden onder meer toezicht op zorgvuldige (klantgerichte) dienstverlening aan consumenten.

De AFM houdt risicogestuurd toezicht om de onderkant van de markt schoner te maken. In de afgelopen twee jaar heeft dergelijk toezicht ertoe geleid dat een paar honderd dienstverleners zijn gestopt. Daarnaast verricht de AFM ook niet-risicogestuurde onderzoeken om een representatief beeld van de markt te krijgen, bijvoorbeeld met betrekking tot de kwaliteit van de hypotheekadvisering. Door deze onderzoeken te publiceren, zoals afgelopen jaar met hypotheken en dit jaar met beleggingsverzekeringen, krijgen belanghebbenden een beeld waar de markt staat.  Ook kan de voortgang in de markt gemeten worden door deze onderzoeken te herhalen. Het volgende onderzoek naar hypotheken zal naar verwachting in 2009 uitgevoerd worden.

De AFM heeft niet de bevoegdheid om klachten te behandelen; daarvoor bestaan andere instanties, zoals het KiFiD. Wel kan de AFM signalen van consumenten en marktpartijen gebruiken voor haar eigen onderzoeken. De AFM kan partijen zo nodig bijvoorbeeld aanwijzingen geven, lasten onder dwangsom opleggen en in het uiterste geval de vergunning intrekken.

Onderzoeken
ELQ-hypotheken kwamen in verschillende onderzoeken – direct of indirect – aan de orde:

1. Vergunningverlening
De AFM heeft ELQ aan een controle onderworpen na de vergunningaanvraag die ELQ op 11 januari 2006 indiende. In dat kader zijn verschillende contacten geweest met verschillende functionarissen van ELQ. Zo zijn bestuurders op betrouwbaarheid getoetst. De vergunning is verleend op 31 augustus 2007.

2. Marktbreed onderzoek naar advisering over hypotheken en vervolgacties
De AFM publiceerde op 1 november 2007 haar rapport over hypotheekadviezen. Het onderzoek richtte zich op hypotheekadviseurs. Hieruit bleek dat zo´n 20% van de dienstverleners een slechte adviespraktijk heeft. Dit betekent dat deze dienstverleners in een belangrijk deel van de adviezen geen passend adviezen geeft en/of de klant niet goed informeert. Het gaat bijvoorbeeld om overkreditering en het afdekken van risico´s.

Vervolgmaatregelen tegen deze adviseurs zijn deels getroffen, deels lopen deze acties nog.  Deze acties hebben ertoe bijgedragen dat een paar honderd dienstverleners zijn gestopt met adviseren; hier zitten ook verschillende dienstverleners bij die zaken deden met ELQ.  De AFM werkt nu bijvoorbeeld ook aan formele maatregelen tegen vier adviseurs die niet conform de regels hebben gehandeld in de advisering (onder andere over ELQ-hypotheken).

3. Hypotheekfraude
De AFM heeft tussen februari en augustus 2008 een onderzoek gedaan naar hypotheekfraude. In dat kader is ook bij ELQ een audit uitgevoerd naar de correcte omgang met haar tussenpersonen op het gebied van fraude- en integriteitsrisico’s. Hieruit bleek dat ELQ toereikende voorzieningen had getroffen in de bedrijfsvoering om fraude-en integriteitsrisico’s te beperken.

4. Signalen
De AFM heeft zo’n 15 concrete signalen ontvangen gerelateerd aan ELQ in de periode tot en met maart 2008. In een belangrijk deel van deze signalen bleek het niet de handelwijze van de aanbieder maar van een adviseur te betreffen. Deze signalen over adviseurs zijn gebruikt in het risicogestuurde toezicht, maar hebben niet in alle gevallen geleid tot onderzoek omdat andere signalen een hogere risico-beoordeling hebben gekregen. Bijvoorbeeld signalen over hypotheekfraude.

In een ander deel van de signalen ging het over de productvoorwaarden van de ELQ hypotheken, zoals variabele opslagrentes, boeterentes bij oversluiten en omgang met betalingsachterstanden. ELQ was gespecialiseerd in de BKR-markt waardoor zij beperkende voorwaarden hanteerde. Op basis van de informatie die de AFM ontvangen heeft, was ELQ hierover transparant in haar offertes en algemene voorwaarden. Dit betekent niet dat de adviseurs ook in alle gevallen deze voorwaarden en de daar bijhorende risico´s goed of überhaupt hebben toegelicht (zie ook het marktbrede onderzoek naar hypotheekadvisering). 

Vervolgens ontving de AFM in april/mei 2008 een drietal signalen over ELQ met betrekking tot haar handelwijze bij het verstrekken van hypotheken. Deze zouden tot een nader onderzoek hebben geleid als ELQ niet in mei praktisch was gestopt met het verstrekken van hypotheken. De AFM zet haar beperkte onderzoeksmiddelen in op zaken met de grootste risico’s. De AFM heeft daarom prioriteit gegeven aan onderzoeken ten aanzien van bedrijven die nog wel actief zijn. Een eventuele actie heeft dan effect voor de toekomst (nieuwe klanten).

5. Contact met ELQ Hypotheken
De AFM heeft vanaf 2006 tot op heden, meer dan vijftien maal contact gehad met ELQ, zowel schriftelijk als telefonisch. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de vergunning-aanvraag, de eerder genoemde onderzoeken en naar aanleiding van het staken van het actief aanbieden van hypotheken.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel