Terug

Wat is blockchaintechnologie?

Blockchaintechnologie is gebaseerd op het principe van openheid en een decentraal systeem. Een blockchain bestaat uit een netwerk van computers die niet het exclusieve eigendom zijn van één deelnemer. Via algoritmes beslissen alle deelnemers in het netwerk over welke informatie valide is en welke niet, zoals transacties die via het netwerk worden uitgevoerd. Deze informatie wordt opgenomen in blokken die samen een keten vormen, vandaar de term blockchain. Alle deelnemers in het netwerk beschikken dus op ieder moment over dezelfde informatie in de blockchain, in de vorm van één gedeeld grootboek. Hierdoor wordt het onmogelijk voor individuele deelnemers om informatie te manipuleren.

Er bestaan veel varianten van een blockchain, waarvan de Bitcoin de bekendste toepassing is. Veel blockchains hebben een open karakter. Iedereen met toegang tot internet kan gebruik maken van zo’n blockchain, bijvoorbeeld om transacties te verrichten. De deelnemers in het netwerk verifiëren vervolgens deze transacties, en nemen de valide transacties op in de blockchain.

Verschil ICO en cryptocurrency

Er bestaat geen eenduidig onderscheid tussen cryptocurrencies zoals Bitcoin en tokens in een ICO. Beide termen worden vaak door elkaar gebruikt. Een belangrijk onderscheid is dat iedereen met enig verstand van programmeren zelf tokens kan aanmaken en uitgeven, terwijl dit bij cryptocurrencies door een algoritme met een vooraf bepaalde set aan regels wordt gedaan. Hierbij worden cryptografische technieken gebruikt om de creatie van de eenheden te reguleren (het zogenaamde minen) en transacties te verifiëren op het decentrale blockchain-netwerk.

Vooraf is dus bepaald hoeveel en op welke wijze de uitgifte van de eenheden (zoals Bitcoins) wordt gereguleerd. De zogenaamde miners ontvangen Bitcoins als beloning voor het vinden van blokken. Hiervoor is veel computerkracht nodig. In deze blokken worden de transacties in Bitcoins opgenomen. Het blok wordt vervolgens toegevoegd aan de bestaande keten van blokken. Doordat iedere deelnemer aan het netwerk een kopie heeft van deze keten, is het onmogelijk om te knoeien met de transacties die in de blokken zijn opgenomen.

Digitale tokens zijn daarentegen eenheden die vaak op een bestaande blockchain kunnen worden gecreëerd. De ontwerper van de tokens kan zelf bepalen hoeveel tokens hij wil creëren, en welke andere functionaliteiten aan de token worden toegekend. Het merendeel van de recente ICO’s gaat om digitale tokens die op de Ethereum blockchain zijn uitgegeven. De Ethereum blockchain is specifiek voor dit doel ontworpen.

Verschil waarschuwing voor ICO’s en virtuele valuta?

De AFM waarschuwt in beide situaties voor een hype die kan leiden tot ondoordachte investeringsbeslissingen. De genoemde risico’s zijn vergelijkbaar, maar zijn bij ICO’s nog groter door het gemak waarmee aanbieders in korte tijd veel financiering kunnen ophalen. Zo zijn ICO’s bekend waarmee in een fractie van uren, minuten en zelfs seconden voor miljoenen aan euro’s aan financiering is verkregen. Gegeven deze verschillen zijn de genoemde risico’s groter bij ICO’s in vergelijking met de risico’s rondom virtuele valuta. Hierdoor acht de AFM investeringen in ICO’s in het huidige klimaat niet geschikt voor particuliere investeerders, ongeacht of deze met geleend geld investeren of geld dat niet kan worden gemist. Dit staat overigens los van de risico’s rondom cryptocurrencies, waarop de AFM eerder heeft gewezen.

Waarom vallen ICO’s niet onder het toezicht van de AFM?

De reikwijdte van het toezicht van de AFM is bepaald in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De AFM beoordeelt van geval tot geval aan de hand van de definities in de Wft of een ICO hieronder valt. De meeste ICO’s zijn (bewust) zo gestructureerd dat zij geen raakvlakken hebben met de Wft, en vallen dus buiten het toezicht van de AFM. Alleen onder bepaalde omstandigheden, afhankelijk van de structurering van de tokens, kan sprake zijn van activiteiten die onder de Wft vallen. Dit kan het geval zijn als de tokens een aandeel vertegenwoordigen in het project of recht geven op een deel van de toekomstige rendementen. Consumenten die vermoeden dat een ICO onder het toezicht van de AFM valt, kunnen dit melden bij het Meldpunt Financiële Markten van de AFM.

Is de AFM per definitie tegen ICO’s?

De AFM heeft in november 2017 gewaarschuwd voor de hype rondom cryptocurrencies en ICO’s, die in combinatie met de genoemde risico’s kan leiden tot grote teleurstellingen bij investeerders. Investeerders kunnen hun volledige inleg verliezen. Vanwege het anonieme karakter van transacties kunnen kwaadwillenden ICO’s inzetten om investeerders op te lichten. Daarnaast bestaat het gevaar dat de verwachtingen van investeerders te hoog zijn. Deze risico’s acht de AFM momenteel zo substantieel, dat zij van mening is dat ICO’s op dit moment niet geschikt zijn voor particuliere investeerders.

Informatie delen

Delen via: deel

Bekijk de waarschuwingen

Phishing

Vooraf betalen voor lening