De website afm.nl maakt gebruik van cookies

Register auditorganisaties van een derde land

Dit register bevat de auditorganisaties van een derde land en de auditors van een derde land die verklaringen afgeven of voornemens zijn verklaringen af te geven omtrent de controle van de jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening van een onderneming met zetel in een staat die geen lidstaat is en waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht in Nederland (Euronext Amsterdam N.V.) (met uitzondering van obligaties of andere verhandelbare schuldinstrumenten met een nominale waarde van ten minste EUR 50.000 of gelijkwaardige waarde). De AFM houdt toezicht op het gedrag van deze organisaties.

De informatie opgenomen in dit register is de informatie zoals verstrekt door de auditorganisatie.

Status van de registratie
Als de status van de registratie ‘geregistreerd’ is, is de auditorganisatie van een derde land definitief ingeschreven in het register. Als de status van de registratie ‘aangevraagd’ is, is de auditorganisatie van een derde land nog niet definitief ingeschreven. In dat geval zijn de relevante controlecliënten van deze auditorganisatie gevestigd in een derde land waaraan de Europese Commissie een overgangsperiode heeft toegekend (deze derde landen zijn nog niet als gelijkwaardig erkend voor de doeleinden van Richtlijn 2006/43/EG).

De door de in dit register ingeschreven auditorganisaties van een derde land afgegeven verklaringen hebben rechtsgevolg in Nederland, ongeacht de vermelde status van de registratie.