De website afm.nl maakt gebruik van cookies

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

De AFM is, onder meer samen met de Nederlandsche Bank, verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen uit de Wwft. De financiële instellingen die onder het Wwft-toezicht van de AFM vallen zijn beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen en financiële dienstverleners voor zover zij bemiddelen bij de totstandkoming van levensverzekeringsovereenkomsten.

Het toezicht van de AFM met betrekking tot de Wwft, is gericht op het bewaken en bevorderen van de integere bedrijfsvoering en het voorkomen dat instellingen bewust of onbewust betrokken raken bij het witwassen van geld.

Lagere regelgeving vindt u via bovenstaande link onder het kopje ‘wetstechnische informatie’ (rechtsboven).