De website afm.nl maakt gebruik van cookies

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit van de AFM, kunt u, als u belanghebbende bent, onder bepaalde voorwaarden bezwaar indienen tegen dat besluit door middel van een bezwaarschrift. Hoe u dat kunt doen en aan welke eisen uw bezwaar moet voldoen, wordt hieronder beschreven.

Een dergelijke besluit moet een besluit zijn in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarnaast volgen uit de Awb nog een aantal eisen waaraan moet worden voldaan, wil er bezwaar tegen een besluit kunnen worden gemaakt. Kort gezegd, moet er sprake zijn van een zogenaamd appellabel besluit. Als in het besluit een kopje “Rechtsgangverwijzing” is opgenomen, kunt u in beginsel binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar indienen.

Uw bezwaarschrift moet ten minste het volgende bevatten:

 • uw ondertekening;
 • uw naam en adres;
 • een dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt; en,
 • de gronden van het bezwaar (de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit).

Per post

Het bezwaarschrift stuurt u aan de AFM t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS te Amsterdam.

De AFM biedt verder, onder bepaalde voorwaarden, de mogelijkheid om elektronisch uw bezwaarschrift naar de AFM te verzenden. Dit kan per fax, per e-mail of door middel van het formulier op deze website. Bedoelde voorwaarden zijn nadere eisen in de zin van artikel 2:15, eerste lid, Awb en gelden naast de voorwaarden die hierboven zijn genoemd. Als u niet aan deze nadere eisen voldoet, weigert de AFM uw bezwaarschrift en verklaart zij deze niet-ontvankelijk. De nadere eisen zijn als volgt:

Per fax

Als u het bezwaarschrift per fax wilt verzenden, kan dat alleen op de daarvoor bestemde faxnummers:

 • Is het besluit waar u het niet mee eens bent een heffing,
  fax dan uw bezwaarschrift naar: 020-797 3834.
 • Is het besluit waar u het niet mee eens bent geen heffing,
  fax dan uw bezwaarschrift naar: 020-797 3835.

Per e-mail

Als u het bezwaarschrift per e-mail wilt verzenden, moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze bijlage moet een ingescande natte handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het bezwaarschrift met de hand moeten worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en opgeslagen in pdf-formaat.

 • Is het besluit waar u het niet mee eens bent een heffing,
  mail dan uw bezwaarschrift naar: heffingenbezwarenbox@afm.nl.
 • Is het besluit waar u het niet mee eens bent geen heffing,
  mail dan uw bezwaarschrift naar: bezwarenbox@afm.nl.

Digitaal bezwaarformulier

Met dit formulier kunt u, onder bepaalde voorwaarden, elektronisch bezwaar indienen bij de AFM. Het bezwaarschrift moet in pdf-formaat als bijlage worden verzonden. Deze bijlage moet een ingescande natte handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het bezwaarschrift met de hand moeten worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en opgeslagen in pdf-formaat.