De website afm.nl maakt gebruik van cookies

Vergunningen beleggingsinstellingen

Een belangrijk onderdeel van de Wft zijn bepalingen die financiële ondernemingen verplichten om over een, door DNB of de AFM te verstrekken, vergunning te beschikken.

Bepalingen over de plicht om over een vergunning te beschikken zijn opgenomen in hoofdstuk twee (deel Markttoegang Financiële Ondernemingen) van de Wft. In dit deel is voor de verschillende soorten financiële ondernemingen een verbodsbepaling opgenomen dat bepaalde activiteiten niet zonder vergunning mogen worden uitgevoerd.

Voor beleggingsinstellingen betreft dit de bepaling voor het Aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstelling: afdeling 2.2.7., artikel 2:65 Wft.