De website afm.nl maakt gebruik van cookies

Hoogte en risico’s van pensioenen worden transparanter

Quote uit speech van Harman Korte - januari 2013 

Waarom dit thema?

‘Hoogte en risico’s van pensioenen worden transparanter’ is één van de hoofdthema’s van het toezicht van de AFM. Pensioen is een belangrijke bron van inkomsten voor de oudedag. Het grootste risico is dat een consument er te laat achterkomt dat hij na zijn pensionering te weinig inkomsten heeft in verhouding tot zijn uitgaven. Juist daarom is het van belang dat die consument op tijd overzicht heeft van zijn pensioeninkomen. Op basis van die gegevens kan de deelnemer desgewenst keuzes maken of zijn verwachtingen bijstellen. Kortom consumenten hebben alle belang bij:

  • een tijdig overzicht van hun pensioen
  • inzicht in de hoogte van het opgebouwde en nog op te bouwen pensioen
  • inzicht in de onzekerheden en risico’s van hun pensioen

 

Hoe bevordert de AFM transparantie?

  • De AFM stimuleert en dwingt zonodig af dat pensioenfondsen, pensioenverzekeraars of hun pensioenuitvoeringsorganisaties de deelnemers toegang geven tot hun pensioengegevens.  
  • Dat overzicht krijgen deelnemers schriftelijk door middel van een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) of via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl.
  • Om deelnemers te helpen aan inzicht in de hoogte en risico’s van hun pensioen ziet de AFM toe op duidelijkheid en begrijpelijkheid van de informatie. De informatieverstrekking wordt getoetst op taalgebruik zodat de deelnemers de verstrekte informatie ook kunnen begrijpen. 
  • Daarnaast ziet de AFM er scherp op toe dat deelnemers die zelf willen bepalen hoe hun individuele pensioen moet worden belegd daarbij juist advies krijgen. Dat advies waar zij dan recht op hebben moet namelijk uitgaan van de wensen en mogelijkheden van de consument zelf.

Aandacht voor Pensioenadvisering aan werkgevers

De AFM heeft een ‘leidraad tweedepijler pensioenadvisering’ opgesteld om financieel dienstverleners, die werkgevers adviseren, te helpen bij de inrichting van een goede pensioenadviespraktijk. Hierin wordt door de AFM aangegeven waaraan een goed pensioenadviestraject moet voldoen. Deze informatie kunnen financieel dienstverleners gebruiken bij de verbetering van de kwaliteit van hun pensioenadvisering. Eventueel kunnen zij hiermee ook aanpassingen doorvoeren die op grond van de wet noodzakelijk zijn.

Jaarplanning

Voor het thema is een jaarplanning opgesteld. Met dit document willen we belanghebbenden inzicht geven in de onderwerpen waar de AFM zich in 2014 op richt binnen dit thema. De jaarplanning is een aanvulling op de Agenda 2014, waarin op hoofdlijnen is aangegeven wat de AFM per thema wil bereiken.

Publicaties

Hier vindt u het laatste nieuws over het thema Pensioentransparantie en alle relevante stukken die de AFM over dit onderwerp heeft gepubliceerd. Bijvoorbeeld speeches van bestuursleden, visiedocumenten en persberichten.

Uitleg over het thema Pensioen transparantie

Pensioendeelnemers moeten kunnen rekenen op een pensioen dat overeenkomt met hun gerechtvaardigde verwachtingen. De AFM werkt voor het bereiken van haar doelstellingen nauw samen met DNB, die ook toezicht houdt op pensioenfondsen en -verzekeraars.